BSK
Bergen Sportskytterklubb It does not matter what you shoot. It only matters who you shoot with.

Sist endret og godkjent på årsmøte 23.04.2015

 • § 1 Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme medlemmenes ferdigheter i skyting, samt å samarbeide for større interesse for denne sporten overfor våre myndigheter.
 • § 2 Klubben er tilsluttet Dynamisk Sportsskyting Norge og er en helt selvstendig klubb med navnet BERGEN SPORTSKYTTERKLUBB. Forkortelsen BSK kan nyttes. Klubben anvender DSSNs skyte- og sikkerhetsreglement.
 • § 3 Som medlem kan opptas enhver lovlydig og hederlig person, som innordner seg BSK og DSSN lover. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på klubbens eget skjema. Opptak kan ikke godkjennes før sikkerhetskurs og godkjent opptaksprøve er gjennomført. Utmelding skal også skje skriftlig.
 • § 4 For at klubbens formål (jfr. § 1) skal kunne gjennomføres, er medlemmene forpliktet til i rimelig utstrekning å være styret behjelpelig som stevnefunksjonærer på stevner og trening, samt beredvillig bistå ved andre arbeidsoppgaver.
 • § 5 Dersom et medlem begår gjentatte og alvorlige brudd på sikkerhetsreglene, eller ved annen oppførsel skader BSK`s drift eller anseelse, har BSK- styret både rett og plikt til å vurdere eksklusjon av medlemmet.
 • § 6 Medlemskontingent og dugnadskontingent fastsettes av generalforsamlingen for det påfølgende kalenderåret, og sendes ut med forfall 31.12. Kontingent til DSSN omfattes ikke av medlems- og dugnadskontingenten.
 • § 7 Årsmøtet avholdes siste tirsdag i januar påfølgende år og innkalles til med minst to -2- ukers varsel, skriftlig eller på E-post til hvert medlem.

Årsmøtet behandler:

 1. 1. Årsberetning
 2. 2. Regnskap i revidert stand
 3. 3. Innkomne forslag
 4. 4. Fastsettelse av kontigent
 5. 5. Valg av:
 • Formann 2 år
 • Nestformann 2 år

Disse skal ikke velges samme år, slik at styret alltid vil ha en kontinuitet i ledelsen. Om nestformann velges til formannsvervet, konstitueres ny nestformann innad i styret.

 • Sekretær 2 år
 • Kontoransvarlig 2 år
 • Banemester 2 år
 • Styremedlem 1 år
 • Styremedlem 1 år
 • Styremedlem 1 år
 • .Styremedlem 1 år

6. Valg av revisor

7. Valg av valgkomité

8. Valg av banekomité som skal bestå av 2 stykk som er underlagt styret/banemester

Alle valg foregår skriftlig dersom ett eller flere medlemmer gjør krav på dette. Alle stemmeføre medlemmer er valgbare. Med stemmeføre medlemmer menes medlemmer som har betalt medlemskontigent og ikke er ekskludert fra klubben. Fullmakter må være skrevet på klubbens formular for fullmakter ved stemmegivning og skal angi konkret hvilke saker medlemmet overfører stemmen sin for og hvorledes medlemmet vil stemme. Videre skal fullmakten klart gi uttrykk for hvem stemmen overføres til. Blanko fullmakter, eller fullmakter som ikke er i henhold til forskrift for fullmakter, skal avvises. Hvert medlem kan kun ha en stemmefullmakt i tillegg til egen stemme. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert skriftlig til klubbens styre innen 31. desember. Alle fremlegg, unntatt lovendringer, avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslag, unntatt ved valg. Et årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som er fremmøtt.

 • § 8 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av de stemmeføre medlemmene krever dette. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med to –2 ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som kravet om møtet omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.
 • § 9 Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når ett eller flere medlemmer krever dette, men minimum tre –3 ganger årlig.
 • § 10 Klubben ledes av et styre på ni–9 medlemmer, Formann, Nestformann, Sekretær, Kontoransvarlig, Banemester, og fire –4 styremedlemmer. For å være vedtaksfør må et flertall av styret være møtt frem. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Styret leder klubbens virksomhet, ivaretar klubbens og medlemmenes interesser, sammenkaller til møter, arrangerer trening og stevner, samt sørger for representasjon utad.
 • § 11 Styrets medlemmer forestår den daglige ledelse av klubben og anviser alle utbetalinger.
 • Formannen leder styrets forhandlinger og klubbens møter, men nødvendigvis ikke årsmøtet.
 • Nestformann fungerer som formann under dennes fravær. Han har ansvaret for administrering og gjennomføring av sikkerhetskurs, trening for nye skyttere og opplæring av nye skyteledere.
 • Sekretæren skal føre protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med formann besørge klubbens korrespondanse og skal dessuten være arkivar.
 • Kontoransvarlig skal føre klubbens regnskap etter retningslinjer fra styret. Kontoransvarlig krever inn medlemskontigenten. Klubbens midler settes på rentebærende konto i bank eller postsparebank.
 • Banemester har å holde banen i god stand og passe på at skivemateriell er tilstede og i orden. Han skal i samråd med styret foreta de bygningsmessige arbeider som måtte være nødvendig.
 • Revisor skal gjennomgå regnskapet før dette forelegges årsmøtet og beretningen føres inn i styreprotokollen.
 • Skytelederne er ansvarlig for skriving og distribusjon av resultatlister fra de respektive stevnene.
 • § 12 Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeføre medlemmene. § 14 kan ikke endres.
 • § 13 Årsmøtet velger hvert år tre –3 medlemmer til klubbens valgkomite. Komiteens oppgave er å fremlegge for årsmøtet forslag til valg av styre, revisor og andre tillitsverv i klubben. Valgkomiteen kalles sammen til møte ca to måneder før årsmøtet. Valgkomiteen skal ha tilgang på oppdaterte medlemslister.
 • § 14 Hvis minst fem –5 medlemmer vil fortsette med å arbeide for klubben, kan den ikke oppløses eller meldes ut av Dynamisk Sportskyting Norge. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Angående vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i denne sammenheng, vises til § 12.
 • § 15 Formann og nestformann er ansvarlig for at der finnes tilstrekkelig med kompetente skyteledere ved gjennomføring av sikkerhetskurs.
 • § 16 Medlemmer som ikke kan vise gyldig medlemsbevis for BSK og DSSN en måned etter forfall, vil ikke få tilgang til klubbens aktiviteter. Medlemmer som av spesielle grunner ikke kan delta i klubbens aktiviteter, kan søke om fritak for medlemskontingenten til BSK for en periode på inntil to år. Medlemsavgift til DSSN må betales uansett. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet. Medlemmer med andelsbrev må i denne perioden levere fra seg nøkkel og adgangskort til oppbevaring hos styret. Det vil ikke bli refundert for andelsbrev med mindre medlemmet søker om dette. Medlemskapet regnes fra 01.01 til 31.12. Mangler innbetalt klubbkontingent etter en gangs purring, anses medlemmet som utmeldt. For utmeldte medlemmer vil melding bli sendt DSSN og til myndighet som utsteder våpenkort, om at vedkommende ikke lenger er medlem av Bergen Sportskytterklubb.
REGLER FOR

BERGEN SPORTSKYTTERKLUBB

etterfølges et regelnummer med bokstaven "g", indikerer dette at forslag er vedtatt av generalforsamlingen, likeledes indikerer bokstaven "s" at dette er en beslutning tatt av styret og "m" at det er et medlemsmøtes beslutning.

Sist endret 26.03.2013

STYRET

1.1g Formannen har utvidet fullmakt til å trekke inn egne ressurser i de tilfeller der styremedlemmer ikke stiller på møter, og der man anser dette å være nødvendig for å sikre en optimal drift.

1.2g Det er styrets oppgave å skaffe til veie en våpenmester. Våpenmester skal inneha våpenkort for håndvåpen, og dens ansvarsområde hviler på våpen og ammunisjon.

1.3g Styremedlemmer må stille på minimum 8 styremøter for å fristilles medlemsavgift og baneavgift.

1.4g Referat fra styremøtene skal være tilgjengelig for medlemmene, og finnes på kontoret.

1.5s Styret gis rett til å gjøre kosmetiske endringer hva gjelder ordlyd og ordstilling på vedtak gjort av generalforsamling, så sant dette ikke medfører endring av innholdsforståelse.

1.6g Styret ved formann, har ansvar for at BSK har som mål å arrangere kurs for klubbens medlemmer innenfor hjemmelading, skyting, seminarer etc. Kurs i hjemmelading skal tilbys minst en gang pr. år.

1.7g Styret skal hvert år i etterkant av generalforsamling utarbeide plan over klubbens målsettinger, dugnad i tunnelen og fremdriftsplan for disse. Planen bør baseres på impulser fra medlemmene, samt innspill på generalforsamlingen.

1.8g Styrereferat skal inneholde stemmefordeling i de saker det er votert over.

1.9g Styret skal framlegge budsjett for driftsåret. Budsjettet behandles og vedtas av generalforsamlingen.

1.10g Generalforsamlingen velger 1oppmann til hver skytegren, pistol, revolver, rifle, sivilpistol, totalt 4 oppmenn. Oppmannens primæroppgave er å tilrettelegge for stevnets gjennomføring. Oppmann behøver ikke å være godkjent Range Officer.

KONTINGENT

2.1g Kontingent og dugnadspenger skal være en sum.

2.2g Medlemskontingent for år 2016 er satt til kroner 500,- og dugnadskontingent til kroner 1000,-, totalt kroner 1500,-. Seniorkontingent for 2016 er satt til kroner 500 med bortfall av dugnadskontingent. Seniorkontingent gjelder fra og med året medlemmet fyller 50 år. Kontingent til DSSN er ikke inkludert.

2.3g Baneavgift, kaffe, skiver og kurs er gratis for medlemmer innad klubben.

DUGNAD

3.1g Vederlagsfritt arbeid for klubben skal belønnes med helt eller delvis redusert dugnadskontingent i BSKs § 6. Reduksjon i dugnadskontingenten skal følge det som til en hver tid av generalforsamlingen er vedtatt.

3.2s Ved avholdelse av stevne godskrives stevne ansvarlig og innhentet hjelpemannskap med 5 timer dugnad, dersom de deltar på å sette opp og ta ned stevnemateriell. Utregning av resultater godskrives med 3 timer.

3.3s Ved arrangering av godkjenningskurs gis hovedansvarlige 6 timer godskrevet dugnad for planlegging etc. i forkant av avholdelse av kurs. Samtlige arrangører gis 4 timer for hver dag av kurset de deltar på.

3.4g Dugnadstimer for klubben godskrives på følgende måte:

10 timer dugnad gir 30% reduksjon av dugnadskontingent

20 timer dugnad gir 40% reduksjon av dugnadskontingent

40 timer dugnad gir 50% reduksjon av dugnadskontingent

60 timer dugnad gir 75% reduksjon av dugnadskontingent

80 timer dugnad gir gratis dugnadskontingent

100 timer dugnad gir gratis dugnads- og forbundskontingent

3.5g Opptjening av dugnadstimer, avsluttes slik att fratrekk kommer med på kontingent for året etter, og all dugnad som skal registreres, skal føres i dugnadsprotokoll i klubben.

3.6g For at utførte dugnadstimer kan godkjennes, skal det påføres i dugnadsprotokollen hva dugnadsarbeid som er utført.

3.7g Skyteleder på fellestrening godskrives med dugnadstimer fra tidligst 15 minutter før offisiell åpningstid, og fram til siste nybegynner er ferdig utskutt og våpen og standplass er rengjort. Møter ingen nybegynnere opp til fellestrening godskrives skyteleder med 2 timer dugnad for sitt frammøte.

BANE

4.1g Alle som ankommer baneanlegget skal skrive seg inn i en besøksprotokoll, uavhengig av type aktivitet/ærend og tidspunkt en befinner seg der. Tidspunkt for når en ankom og forlot anlegget skal noteres. Protokoll skal inneholde følgende: dato, navn, gjøremål, tidspunkt inn og ut.

4.2g Under fellestrening føres salg av ammunisjon i en egen protokoll som inneholder følgende: dato, navn, antall skudd, beløp.

4.3g Banemester får oppnevnt 2 personer til å bistå med forvaltning av skytebanen.

4.4g Medlemmer som ikke har betalt baneavgift, og som påtreffes på skytebanen med våpen, blir bortvist fra baneanlegget og idømmes en advarsel.

4.5g Brann utstyr og varslings anlegg, som er montert i St-Markus er det kommunen / utleier som har det fulle ansvaret for og har det nødvendige vedlikeholdet på i året.

4.6s Gjeldende baneinstruks skal henge oppslått på banen. Det er medlemmenes eget ansvar å være kjent med innholdet forut for benyttelse av baneanlegget.

4.7g Medlemmer pålegges å melde fra til styret om uregelmessigheter på baneanlegget. Eksempelvis banemateriell, stoller, vannlekkasjer, etc.

4.8g Enhver som bruker anlegget pålegges å rydde opp etter seg. Dette gjelder også løst inventar.

4.9s Forut for innvilgelse av andelsbrev, settes følgende: For nybegynnere i DSSN, samme krav som for første anbefalelse av våpensøknad. Tidligere medlemmer av DSSN eller ved overgang kan få innvilget ved tidligere tidspunkt. Styret ser søker an i hvert tilfelle før andelsbrev utestedes.

4.10m BSK sitt baneanlegg er kun for BSK medlemmer og familie, disse er dekket av DSSN forsikring og familie medlemmer uten om medlemskap skal bære rød besøksvest. Er det ikke medlemmer som ønsker å komme på besøk skal dette gjøres på dugnads dager, men dog ikke skyte.

4.11g Det er innført blyforbud på BSK sine skytebaner, men styret kan gi disposisjon i enkelte saker.

4.12g .22LR umantlet ammunisjon er tillatt benyttet i baneanlegget.

NYBEGYNNER

5.1g Det til enhver tid sittende styre gis all rett til å bestemme hvordan fellestrening skal gjennomføres, hva gjelder innkalling av hjelpemannskap, tidspunkt, og hvilke oppgaver den/de skal ha. Det kalles inn til skyteledermøte første trenings dag i hvert halve år.

5.2s Deltakeravgift for godkjenningskurs settes til kroner 2500,- og skal kreves inn første dagen på kurset.

5.3s For godkjennelse av første våpensøknad, kreves der deltakelse på minimum 8 fellestreninger og 4 stevner. I tillegg, forut for godkjennelse av våpensøknad, må eventuelle krav i våpenforskriftene og 7.10s være oppfylt.

5.4s Anser styret det som nødvendig, kan det pålegge større aktivitet for enkeltindivider enn det 5.3s krever. Dette skal i så fall grunngis overfor den det gjelder.

5.5s Prisen på klubbammunisjon skal følge markedspris og justeres etter behov. Klubben skal ha 0.50 kroner i avanse per skudd.

5.6g Det skal jobbes for en junioravdeling. Disse skal benytte skytevåpen i kaliber 22. Juniorer som ønsker godkjenningskurs må ha fylt 14 år og skal ha med foresatt.

5.7g Styret gis av generalforsamlingen avholdt 2013 fullmakt til å endre 5.1g til 5.6g for å tilpasse regelverket etter nye krav for DSSN.

STEVNER

6.1g Stevneansvarlig skal levere fra seg oppgjør/etc innen første tirsdagen etter avholdt stevne.

6.2g Stevneresultater skal gjøres kjent innen første tirsdagen etter stevnet har funnet sted. Lar ikke dette seg gjøre, skal dette informeres om på klubbens oppslagstavle. Premiering skal senest foretas 14 dager etter stevnet slutt.

6.3s Stevneansvarlig har gratis stevne avgift, RO på gruppe har halv avgift og andre RO-er får RO-poeng.

6.4g Samtlige skyttere skal klassifiseres ihht. gjeldende IPSC regler.

6.5g Medlemmer av BSK som representerer BSK på NM avholdt utenfor Hordaland kan søke om å få dekket hele eller deler av sin startkontingent i forkant av stevnet, avgrenset oppad til kr sekshundre -600-. Refusjon gis i etterkant av stevnet ved framvisning av kvittering for betalt stevnekontingent og resultatliste som dokumentasjon på deltakelse, maksimalt for ett -1- NM pr år. For å søke om refusjon må søker ha utført minimum 20 timer dugnad foregående kalenderår.

6.6s Styret setter opp terminlisten i hvert halve år om gangen, For sivilpistol skal deltakerne gis anledning til å delta i minst 3 klasser etter eget ønske.

ANNET

7.1g Et skriv inneholdende oppdaterte og gjeldende vedtekter og vedtak for BSK skal til enhver tid være tilgjengelig på banen for medlemmene og på klubbens hjemmeside på internett, og minimum 1 gang i året skal samtlige medlemmer tildeles et slikt skriv. Fortrinnsvis etter generalforsamlinger. Denne oppgaven pålegges styret.

7.2g Generalforsamlingen avhold i 2003 har vedtatt at "Regler for Bergen Sportskytterklubb" skal være de gjeldende regler fra denne dato. Generalforsamling avholdt i 2012 har vedtatt at "Regler for Bergen Sportskytterklubb" er gjeldende fra denne dato. "Vedtekter for Bergen Sportskytterklubb" omfattes ikke av 7.2g.

7.3s Vedrørende tildeling av skriv ihht 7.1g, må medlemmene selv ta kontakt med styret for dette.

7.4g Alle vedtak som blir gjort på generalforsamlingen skal være gjeldende fra den dagen generalforsamlingen ble avholdt, så sant ikke noe annet fremkommer av forslag som ble vedtatt.

7.5g Under avholdelse av generalforsamling er det mulig å stille benkeforslag til innkomne forslag.

7.6g Posten "eventuelt" skal ikke eksistere ved generalforsamling.

7.7g Valgkomiteen må og skal fungere som et helt nøytralt utvalg.

7.8g Medlemmer skal motta minimum 2 utsendelser pr år.

7.9g BSK har gått til anskaffelse av ladepresser, som blir montert i eget laderom, dette blir tilgjengelig for medlemmene uten ekstra kostnader, men må selv holde kuler, krutt og hylser

7.10s Forut for at styret kan godkjenne en våpensøknad må aktivitet som bestemt av myndigheter være innfridd. Nybegynnere skal i tillegg oppfylle 5.3s.

7.11s Overgangssum for skyttere som ønsker å bli opptatt i BSK, er satt til kroner 2500,- og er inklusiv medlemskontingent ut året. Er ikke forbundskontingent for inneværende år betalt, kommer denne i tillegg.

7.12g Skiver skal være tilgjengelig i St. Markus, og selges for 15,- ved ta med hjem

7.13g Forut for plassering av gjenstand i St. Markus, skal godkjenning innhentes fra et samlet styre.

7.14 m For annen bruk av tunnelanlegget skal styret være informert og det skal være klarert på forhånd.

Støtter du oss?

Har du husket å sette Norsk tippings Grasrotandel til oss? Les mer om Norsk tippings Grasrotandel her.

Grasrotandlelen